Şiirler

Nihânız

Cânız ki mezâr-i ten-i rüsvâda nihânız!
Hûnuz ki derûn-i dil-i mevtâda / nihânız!

Toprakla çizilmiş kelâm-i  sûret-i hâkiz
Ferdâ-yi şeb-i târ-i hüveydâda nihânız

Öz cevheri mizden dahi olmaz bize perde
Bir aks-i sedâyız ses-i şekvâda nihânız

Himmet bize âlâ edemez arş kılıflık

Sermesti-yi Şimşîr-i mücellâda nihanız

Âteş tükenip geldi bizim renge büründü
Vîrâne-yi hâkister-i dünyâda nihânız

Erbâb-ı nazardan ne şikâyet edelim biz!
Âyîney-i hayrân-i temâşâda nihânız

Meşhûru nümâyân eden şûh nigâhız
Bünyâdına bîgâne olan çeşme nihanız

Dehşet zede-yi hâl-i leb-i  hüsn-i belâyız
Sessizce bakan hayret-i  mânâda nihanız

Rahmet bize  pîrâhen-i Yûsufla gelendir
Göz nûru/veren sabr-i tüvânâda/ nihânız

Bulduk o kadar nûr ki âmâk-i semâdan
Gündüz kuşatan şeb gibi mecrâda nihânız

Bir mevc-i semenderle Serâzât misâli
Toprakla kabarmış deli deryâda nihânız